02167- 220130

prin.kvmwai@rediffmail.com

Contact Us | Important links | RTI | Downloads
KVM Wai

Janata Shikshan Sanstha's

Kisan Veer Mahavidyalaya, Wai

Tal-Wai, Dist-Satara, Maharashtra(India)-412803

NAAC Status - Grade 'B+' CGPA (2.66)

Sr.No. Name Designation Photo
1 Shri. Shelar Raghunath Shrirang Head Clerk
2 Shri. Dere Pramod Mahadev. Jr. Stenographer
3 Shri. Ghone Bhaskar Shashikant Sr. Clerk

Previous Year Lists

Administrative Staff
Temporary Administrative Staff